Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Kedves Testvéreim!
 
Ha Jézus korában teremnénk és az Üdvözítő személyesen szólna figyelmeztetőn hozzánk (amiként teszi máig az Evangéliumban), vajon nem-é azt válaszolnánk, hogy mi bizony résen leszünk és nem dőlünk be az ördög cselvetéseinek, akárhogy, akármilyen szép szavakkal fondorlatoskodik is? Sajnos, olyan válasz lenne ez részünkről, mint Péteré, aki váltig fogadkozott ugyan, mégis háromszor feledkezett meg hencegéséről − miként mi magunk is −, hányan de hányan bedőlünk az ördög hamis próféciáinak! (?)
De olvassuk el az Úr Jézus, személyesen hozzánk intézett HITELES oltalmazó szavait:
 
– "Miután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat. Sőt köztetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukkal ragadják a tanítványokat.1 Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta ment szerteszét a világba,2 /akik/ szenteskedő beszéddel és hízelgő szavakkal megtévesztik az ártatlanok szívét.3 Mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket művelnek,4 hamis tanítók, akik romlásba döntő tévtanokat terjesztenek.5 Vigyázzatok tehát, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: 'Én vagyok', és: 'Elérkezett az idő'; de ti ne menjetek utánuk.6 Az utolsó időkben /ugyanis/ egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek.7 Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek.8/Sajnos/, sokan fogják követni eltévelyedéseiket, s miattuk becsmérelni fogják az igazság útját. Nyereségvágyból fakadó szavaikkal igyekeznek megvásárolni titeket; de az ítélet már régóta készül ellenük, és a rájuk váró pusztulás el nem alszik.9 Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen.10Ti tehát, szeretteim, miután mindezt előre tudjátok, vigyázzatok, hogy az istentelenek tévelygése magával ne ragadjon titeket és el ne veszítsétek saját szilárdságotokat.11
A gonosz lelkek csak úgy építhetik ki fölöttünk végzetes hatalmukat, ha így vagy úgy de közösséget vállalunk velük, pl. hajlunk valami bűnre, kétes társaságba keveredünk vagy hamis üzeneteket követünk! Ez utóbbival kapcsolatosan, ne tévesszen meg senkit, ha valamely ál-prófécia az Eucharisztia iránti tiszteletre vagy imára szólít fel, mert korunkban a sátán, érzi már végső vesztét és a legmesszebbmenőkig hajlandó elmenni, csakhogy népet gyűjthessen magának a kárhozatba! Március hónap közepétől, amikor feketén-fehéren kinyilvánult a nagyfigyelmeztetés.hu egyértelmű Egyház-, főpapság- és radikális pápaellenessége, egyre többen jelzik, hogy meggondolták magukat és hátat fordítottak e sátáni üzeneteknek! Ezen olvasóim elmesélték, hogy egyszeriben nagyfokú szorongás és lelki nyomás vett rajtuk erőt, amellett, hogy valami felszabadultsági örömöt is éreztek. Véleményem szerint mindez, világos szimptómája a démoni megkötözöttségtől való szabadulásnak! A nagyfigy.hu (Mary Divine Mercy) márciusi megnyilvánulásai, üzenetei (ahogy ő mondja Tanítása) merőben ellentétesek az Egyház tanításával, Jézus evangéliumi figyelmeztetéseivel. A nevezett próféciák elfogadói a halálos bűnt vállalják magukra azzal, ha lelkesen követik a nagyfigyelmeztetés.hu fenyegetőn fellépő, végtelenített üzenetsorát (Tanításait)! A Katolikus Egyház illetékesei is óva intenek mindenkit a magát szerényen csak Mary Divine Mercy-nek (az isteni irgalmasság Máriájának) vagy Maria Juliannának nevező látnokok üzeneteitől, amellett, hogy az előbbi álnév alatti személynek valós létezése sem bizonyított! (szerk.)
 
1 (Apcsel 20,29-30)
2 (1Jn 4,1)
3 (Róm 16,18)
4 (Jel 16,14)
5 (2Pét 2,1)
6 (Lk 21,8)
7 (1Tim 4,1-2)
8 (2Tim 4,3-4)
9 (2Pét 2,2-3)
10 (1Pét 5,8-9)
11 (2Pét 3,17)