Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Szombaton (2012. május 26-án) délelőtt a Szent Péter téren került sor a pápai kihallgatásra az olaszországi mozgalom megszületésének 40. évfordulója alkalmából. Az ünnepi program reggel 9 órakor kezdődött imával, majd énekek és tanúságtételek hangzottak el. 10 órakor szentmisét mutatott be Angelo Bagnasco bíboros, genovai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke. Ezt követően érkezett a Szent Péter térre XVI. Benedek, aki találkozott a hívekkel és beszédet intézett hozzájuk. A „Szentlélekben való megújulás" mozgalom tagjai nevében Salvatore Martínez, a mozgalom elnöke köszöntötte a Szentatyát.

XVI. Benedek beszédében utalt rá, hogy ez a legnagyobb karizmatikus mozgalom, amely a II. Vatikáni Zsinat óta megjelent a katolikus egyházban. Annak a reményének adott hangot, hogy római zarándoklatuk lehetőséget nyújt a Szent Péter sírjánál való imára, hitük megerősítésére, a keresztény tanúságtételben való növekedésre és a Szentlélektől vezetve az új evangelizáció nehéz feladatának félelem nélküli végzésére. Arra buzdította a „Szentlélekben való megújulás" mozgalom tagjait, hogy fogadják be Isten szeretetét, aki a Szentlélek ajándékain keresztül kommunikál velünk.

Az elmúlt 40 évben elkötelezték magukat Isten országának hirdetésében. Az új nemzedékeknek átadták tapasztalataikat, megmutatva a Szentlélekben való új élet örömét a képzés és az új evangelizációhoz, illetve az „ad gentes" misszióhoz kapcsolódó számos tevékenységen keresztül. Ezáltal hozzájárultak az egyház és a társadalom szövetének spirituális növekedéséhez Olaszországban. Ennek köszönhetően sokan megtértek, számos család sikeresen túljutott a válság pillanatain. Az ifjúsági csoportjaikból sokan válaszoltak a papi és a megszentelt életre kapott hívásra. Mindezért a pápa köszönetet mondott a jelenlevőknek.

Ezt követően arra bíztatta a „Szentlélekben való megújulás" karizmatikus mozgalom tagjait, hogy ne engedjenek a középszerűség és a megszokás kísértésének. Ápolják lelkükben nemes vágyaikat, fogadják be magukba Jézus gondolatait, érzéseit, cselekedeteit. Az Úr mindenkit arra hív, hogy legyen fáradhatatlan munkatársa üdvösség tervében, amely megváltoztatja a szíveket. Egyre fontosabbá válik a mai bizonytalan és részekre töredezett világban, hogy az életet és az összetett társadalmi kapcsolatokat Isten Szavának szilárd sziklájára építsük az egyház Tanítóhivatala által vezetve.

Az Úr velünk van, és Szentlelke által cselekszik. Arra hív bennünket, hogy növekedjünk az iránta való bizalomban és hagyatkozzunk akaratára, hűek maradva hivatásunkhoz és elkötelezettségünkhöz a hitben, a reményben és a szeretetben való felnőtté válás terén. A lelkiismeretet Isten Szava fényében kell formálni, mert ebből merít értelmet és ösztönzést minden egyházi és emberi terv a „földi város" építése terén is. Ezért meg kell újítani az intézmények szellemiségét, és a történelmet az új élet magvaival kell gazdagítani – hívta fel a figyelmet a pápa. Minden hívő arra kapott meghívást, hogy meggyőződéssel, őszintén és hitelesen tegyen tanúságot hitéről szoros egységben a szeretetcselekedetek iránti elkötelezettséggel.

XVI. Benedek örömének adott hangot a „Szentlélekben való megújulás" karizmatikus mozgalom tevékenységéért a „Pünkösd kultúrájának" hirdetése terén. Ebben kezdeményezéseik által a társadalom különböző területein enyhítik a hátrányos helyzetű és peremre szorult emberek szenvedését. Kiemelte még a börtönbe zárt illetve onnan kikerült személyek lelki és anyagi megújulását segítő tevékenységüket. Folytassátok elkötelezettségeteket a családokért, amelyek a szeretetre és az önfeláldozásra nevelés nélkülözhetetlen helyei. Mindig vessétek tekinteteteket az Ég felé, a világnak ugyanis szüksége van az imára. Legyetek boldog keresztények – zárta beszédét XVI. Benedek, amelyet a „Szentlélekben való megújulás" karizmatikus mozgalom tagjaihoz intézett a Szent Péter téren.

Forrás: vatikáni rádió