Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

A Katolikus Karizmatikus Megújulás nem egy egységes világméretű mozgalom. Nincs egy alapítója, vagy alapító csoportja, mint más mozgalmaknak. Nincs tagsági listája. 
Igen eltérő személyek, csoportok és tevékenységeknek gyakran egymástól teljesen független, más fejlődési szakaszban lévő szőttese. Mely  ennek ellenére osztoznak az alapélményben és az általános célokban. Ez a laza szövésű kapcsolatrendszer megtalálható egyházmegyei, nemzeti és nemzetközi szinten.  Ezt a kapcsolatot inkább  jellemzi a szabad társulás, a dialógus, az együttműködés, mint az integrált, szervezett struktúra.  A vezetést inkább az jellemzi, hogy felkínálja szolgálatát, s nem a kormányzási szándék.
 
 A Katolikus Karizmatikus Megújulás fő céljai:
1. Elősegíteni a folyamatos, érett megtérést a mi Urunkhoz, üdvözítőnkhöz, Jézus Krisztushoz.
2. Elősegíteni az egyesek határozott, személyes megnyílását a Szentlélek jelenléte és hatalma előtt.
Ezt a két kegyelmet gyakran együtt tapasztaljuk meg, eltérő módon nevezik a világ különböző részein, pl.: szentlélek-keresztség, eltelés Szentlélekkel, megújulás a Szentlélekben. Általában a keresztény iniciáció kegyelmének személyes elfogadásának értelmezik, mely  képessé tesz Krisztus szolgálatára az Egyházban és a világban
3. Nemcsak a Karizmatikus Megújulásban akarja elősegíteni a karizmák elfogadását és használatát, hanem az egész Egyházban. Ezeknek a  rendes és rendkívüli adományoknak gazdagsága van jelen a laikusok, a szerzetesek és a klerikusok körében. Megfelelő ismeretük és az egyházi élet más kitevőivel összhangban történő használatuk erőforrás a    keresztények számára az életszentség útján és küldetésük teljesítésében.
4. Elősegíteni a Szentlélek erejében történő evangelizálást, az egyházon kívüliek evangelizálását, a névleges keresztények újra-evangelizálását, a kultúrák és a társadalmi struktúrák evangelizálását. A Megújulás különösen hangúlyozza az Egyház küldetésében való részesedést, az Evangélium hirdetését szóval és tettel, a Jézus Krisztusról való személyes szóbeli tanúságtételt, és az olyan munkát, mely elősegíti a hitet és az igazságosság érvényrejutását, melyre mindenki hivatott.
5. Elősegíteni az életszentségben való folyamatos növekedést az által is, hogy a karizmatikus dimenzió megfelelő módon integrálódjon az Egyház egész életében. Ennek módja a szentségi és liturgikus élet, a hagyományos katolikus imamódok és lelkiségek megerősítése, az Egyház Tanítóhivatalának vezetésével a  katolikus tanítás egyre teljesebb megismerése, és részvétel az Egyház pasztorációs tervében. Ezek a tervek és célok következnek a katolikus Karizmatikus megújulásból,  az egyesek, az imacsoportok, közösségek számára, a helyi, az egyházmegyei, s a nemzeti szolgálóbizottságok és szolgálók számára.
Forrás: www.karizmatikus.hu