Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

 

A japán reiki kifejezés isteni vagy kozmikus energiát jelent. 

A reiki a japán Uszui Mikao (1865–1926) nevéhez fűződik. Máig él a szóbeszéd, hogy Uszui egy időben keresztény szerzetesnövendék lett volna. Valójában sohasem volt kapcsolata a kereszténységgel; az ezoterikus tendai buddhizmust követte. A gyógyító erő forrását keresve érte a megvilágosodás élménye Oszaka közelében, a Kurama-hegyen. Maga a naparcú Buddha avatta be és tette képessé az isteni energia befogadására és közvetítésére.
A reiki az 1980-as években vált ismertté Európa-szerte.
Napjainkban a reiki számos változatát tanítják és gyakorolják.

Milyen eszmei alapokon nyugszik a reiki?

A reiki távol-keleti filozófiai és vallási nézeteken alapszik, melyek szerint mindent valamiféle isteni erő hat át. 
Az egészség és a betegség szerintük a kozmikus isteni erő helyes, harmonikus áramlásán múlik.
A reikis hiszi, hogy képes befogadni és a kezével közvetíteni ezt a kozmikus erőt.

 

Mi a reiki célja?

A reiki célja a szellem, a lélek és a test gyógyítása. 
A reiki célja, hogy helyreállítsa a test „energiaáramlását" és felszabadítsa a gátakat. 
A reiki lelki ébredéshez is kíván vezetni.

 

Ki gyakorolhatja a reikit?

A reikit nem lehet úgy megtanulni, mint egy hagyományos gyógymódot. 
A reikisek szerint a reikit kizárólag olyan személy gyakorolhatja, akit rituálisan „beavatott" egy „mester". A reiki rendszerének első szintjén a beavatás három lépésben történik, melyekben anyagi ellenszolgáltatás fejében részesülhetnek az érdeklődők.
Az alap-beavatás után további szintek következnek, egészen a magasabb mester-fokozatokig.
 

Hogyan gyakorolják a reikit?

A reikis hiszi, hogy kézrátétel útján közvetíteni tudja a kozmikus erőt. 
A reikis többnyire fölöslegesnek tartja a diagnózist, mivel maga a reiki-erő „tudja", mely testrészben van rá szükség.
A reikis úgy tartja, hogy akár nagy távolságból is képes mások felé reiki-erőt „küldeni". 
A reikis szerint a reiki hatékonysága kultikus formulák – úgynevezett mantrák – vagy titkos („erőnövelő") jelek segítségével növelhető.
 

Milyen világnézet áll a reiki hátterében?

Uszui Mikao az ezoterikus tendai buddhizmus követője volt. 
A reiki a kínai wu-sámánizmusban gyökerezik. 
A reiki beavatások tantrikus beavatások.
A reiki az ezoterikus buddhizmus elemeit keveri a sintoista szellemhittel.
A reiki vallásokat ötvöző vallási mozgalom, amely a New Age céljait szolgálja.
 

Hatékony alternatív vagy kiegészítő gyógymód a reiki?

Fogyasztóvédő szervezetek felhívják a figyelmet, hogy a reiki nem hatékony alternatív gyógymód.
A reiki nem alkalmas betegségek kezelésére. 
A pozitív eredmények a placebo-hatásnak tulajdoníthatóak. 
A reiki távol-keleti hátterű, okkult-mágikus lélekgyógyászati rituálé.
 

Árthat is a reiki?

Az orvosok szerint a reiki veszélyes, ha a valaki vakon kizárólag ebben a módszerben bízik, illetve ha súlyos betegségről van szó, és az illető túl sokáig elutasít más gyógymódokat. A megbízható és hatékony kezelés halogatása kockázatos lehet.
Pszichológusok szerint pszichológiailag labilis betegeknél ártalmas lehet ez a rituális kezelés. 
Lelkipásztorok rámutatnak, hogy a spiritiszta-okkult hátterű eljárások hosszú időre rányomhatják bélyegüket a hívek lelki életére.
 

Miért olyan elterjedt a reiki napjainkban?

A nyolcvanas évek ezoterikus divathullámának terjedésével a reiki is ismertté vált Európa-szerte. 
A mai társadalom isteníti az egészséget, ezért gyógyászati módszerek tömkelege árasztotta el. 
Az ezoterikus mozgalom erősödése miatt nagy teret kapott és fog kapni minden, ami a kultúrák vagy vallások keveredéséhez vezet. 
A keresztényeket szándékosan félrevezették, amikor Uszuiról azt állították, hogy keresztény szerzetesnövendék volt, és a reikit keresztény gyógyítási módszerként mutatták be.
 

Hogyan viszonyuljon a keresztény ember a reikihez?

Súlyos bűnnek számít, ha valaki pénzért akar szert tenni valamilyen „isteni ajándékra":„Vesszen el a pénzed veled együtt, mert azt hitted, hogy az Isten ajándékát pénzen meg lehet venni." (ApCsel 8,20)
A reiki beavatás valójában okkult rituálé, s mint ilyen, ellentmond a keresztségi ígéretnek és a keresztség pecsétjének.
A reiki környezetében buddhista istenségeket tisztelnek, ezért keresztény ember esetében a reikizés bűn az első parancsolat ellen.
A reikizés tehát lényegileg összeegyeztethetetlen a keresztény hit alapvető felfogásával. Ezért hitüket gyakorló keresztények nem gyakorolhatják a reikit.
Ennek megfelelően egyházi fenntartású épületeket nem szabad reikis összejövetelek (tanfolyam, beavatás, kezelések) céljára rendelkezésre bocsátani.
 
Forrás: www.magyarkurir.hu